گواهی الکترونیک اشخاص حقوقی

۲ - جهت اشخاص حقوقی از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه ای ( دارای اعتبار معین : مشرف به پایان دوره تصدی مدیران ) از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود و وکالتنامه مزبور در سامانه ثبت گردد ( گزینه ثبت وکالتنامه ) . جهت صدور گواهی الکترونیک وکیل گزینه اشخاص حقیقی وابسته به غیردولت - فعالیت با دولت را انتخاب فرمایید .

۳ - متن وکالتنامه : موکل : شخص حقوقی وکیل : شخص حقیقی مورد وکالت : مراجعه به هریک ازدفاتراسنادرسمی وسایر مراجع ذیصلاح به منظور دریافت امضاء الکترونیک فقط برای انجام کلیه اموراداری موکل درخصوص تکمیل ، تائید وارسال اظهارنامه الکترونیک موکل درسامانه سازمان امورمالیاتی وادارات تابعه وتکمیل اطلاعات الکترونیکی  ، دریافت رسید یا کد رهگیری وعنداللزوم پرداخت مالیات متعلقه باحق سپردن هرگونه تعهد وتضمین وامضاء ذیل اوراق واسناد مالیاتی که موکل مکلف به تسلیم آن میباشد . موکل به شرح ماده 171 قانون مالیات های مستقیم ، اقرارنمود که وکیل مرقوم ، ازکارکنان وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان امورمالیاتی کشوردرحین خدمت ویاآمادگی به خدمت نمیباشد. مدت اعتباراین وکالت : ضرورت دارد تا برای این وکالت ، مدت تعیین شود . درصورت تعیین مدت ازجانب موکل ، مدت اعلام شده نوشته خواهد شد درغیراین صورت ، به مدت مذکور باقیمانده زمان دوره مدیریت صاحبان امضاء شخص حقوقی با توجه به آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی که ارائه خواهد شد ، اشاره شود . حدود اختیارات : وکیل مرقوم درانجام مورد وکالت ولوازم آن دارای همان اختیاراتی است که موکل دارا می باشد وامضاء واقدام وکیل دراین خصوص ، به منزله امضاء واقدام موکل نافذ ومعتبربوده ، نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد از موکل درمدت زمان این وکالت نخواهد بود.وکیل مرقوم حق توکیل مورد وکالت را به غیر نخواهد داشت .

۴ - در حال حاضر تهیه توکن بعهده متقاضی گواهی است و نه دفترخانه .

۵ - جهت مطالعه بیشتر در خصوص گواهی الکترونیکی و مسائل مشاورین املاک مقالاتی از این حقیر در پرتال جامع علوم انسانی بنشانی http://ensani.ir/fa/121105/profile.aspx در دسترس می باشد .

۶ - در اظهارنامه سال جاری امکان ارائه اظهارنامه با گواهی الکترونیکی امضاء نیز فراهم شده است.لذا مودیانی که دارای گواهی الکترونیکی امضاء معتبر و رسمی کشور هستند می توانند با گواهی الکترونیکی امضاء خود اظهارنامه ارسال نمایند و دیگر نیازی به تحویل پرینت اظهارنامه به حوزه مالیاتی نمی باشد.در صورت عدم استفاده از گواهی الکترونیکی امضاء ضروری است مودیان محترم پس از ارسال الکترونیکی اظهارنامه نسخه کاغذی چاپ شده توسط سیستم را مهر و امضاء نموده و به حوزه مالیاتی یا دفاتر پستی تحویل دهند.امضای الکترونیکی یک نوع رمزنگاری اطلاعات است که تنها فرد دارای امضا امکان استفاده از آن را دارد، با استفاده از امضای الکترونیکی کلیه تعاملات مودیان و دستگاه مالیاتی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت مالیات و همچنین کلیه مکاتبات بین سازمان امور مالیاتی و مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود.اشخاص حقوقی الزاما با شماره اقتصادی و اشخاص حقیقی بدون شماره اقتصادی می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به دریافت امضای الکترونیکی اقدام کنند.اشخاص حقوقی با تهیه توکن و ارائه آخرین روزنامه رسمی به دفتر اسناد رسمی  دارای امکان صدور گواهی الکترونیکی مراجعه نموده با تنظیم وکالتنامه ای از سوی شخص حقوقی به شخص حقیقی ( مدیرعامل ) و تکمیل فرم های مربوطه گواهی الکترونیکی خود را که روی توکن e pass 3003 ذخیره می گردد دریافت نمایند .مودیان مالیاتی می توانند پس از دریافت امضای الکترونیکی به سایت سازمان امورمالیاتی کشور مراجعه و نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی را بر روی سیستم خود نصب کرده و به صورت (OFFLINE) اظهارنامه مالیاتی را پر کنند.پس از اتمام مرحله تکمیل اظهارنامه مالیاتی مودیان می توانند با اتصال رمز(TOKEN)  امضای الکترونیک به دستگاه و اتصال به شبکه اینترنت و انتخاب گزینه «ارسال اظهارنامه همراه با امضای الکترونیکی»، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.امکان صدور گواهی ( امضای ) الکترونیکی برای صاحبان مشاغل با ارائه مجوز ( پروانه ) کسبی نیز وجود دارد .

 

/ 0 نظر / 203 بازدید