روش بازداشت املاک ثبت شده از مراجع صلاحیتدار

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم و دادسراهای عمومی انقلاب و شعب بازپرسی و اجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت می باشند که روش عملی آن بشرح زیر است: تقاضای بازداشت پس از ارائه به ثبت محل وقوع ملک حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر اندیکاتور شده سپس برای ضمیمه شدن به پرونده و اقدام بترتیب به بایگانی و دفتر بازداشتی و پاسخ استعلامات ارجاع می گردد. متصدی دفتر تقاضای بازداشت را در دفتر اندیکاتور ثبت و آن را به بایگانی ارسال و در آنجا پس از ضمیمه شدن به پرونده به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات اعاده می گردد. متصدی دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات با ملاحظه پرونده ثبتی و ثبت دفتر املاک پس از احراز مالکیت مالک پاسخ لازم را که معمولا بصورت فرم می باشد تهیه و مراتب بازداشت را در ثبت دفتر املاک مربوطه و پیش نویس سند مالکیت اخبار و قید و پیش نویس را به مهر بازداشت شد ممهور و موضوع بازداشت را در سند مالکیت نیز در صورت ارائه ثبت نموده سپس مراتب را در ردیف مربوطه به دفتر بازداشتی قید و شماره ردیف دفتر مذکور را در نامه بازداشتی درج می نماید. در این نامه که عنوان مرجع درخواست کننده بازداشت تهیه می شود بایستی ضمن اشاره به شماره تقاضانامه بازداشت مشخصات کامل ملک و مالک و همچنین میزان مبلغ یا موضوعی که ملک در ازاء آن بازداشت شده قید گردد. نامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور همراه با اصل سند در صورت ارائه به مرجع تقاضاکننده اعاده و پرونده جهت ضبط در ردیف خود به بایگانی برگشت می شود.

ثبت تهران

/ 0 نظر / 33 بازدید