نحوه پر کردن فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی

بند2. مشخصات فرد متقاضی ابطال: این بند شامل دو قسمت (2-1) و (2-2) میباشد. در صورتیکه صاحب گواهی، متقاضی ابطال باشد قسمت (2-1) و در صورتیکه سازمان/شرکت/مؤسسه متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی و صدور مجدد گواهی برای شخص دیگر می باشد، قسمت (2-2) را تکمیل نمائید.

تذکر: *- توجه فرمائید که پر کردن یکی از دو قسمت (2-1) و یا (2-2) کافی می باشد. قسمت 2-1) مشخصات صاحب گواهی: اطلاعات این قسمت توسط صاحب گواهی بطور کامل پر و در انتها داخل کادر، تائید میگردد. (امضاء و اثر انگشت)

قسمت 2-2) مشخصات سازمان/شرکت/موسسه مرتبط با صاحب گواهی: این قسمت توسط سازمان/شرکت/موسسه تکمیل میگردد. تذکر: فیلد شناسه ملی را میتوانید از سایت www.lpnc.gov.ir تهیه نمائید.

انتهای این قسمت داخل کادر مربوطه، ممهور به مهر شرکت شده و توسط دارندگان امضای مجاز جهت اسناد تعهدآور، مطابق با آخرین آگهی تغییرات، امضا می‌شود (عموماً مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره). مهر و امضای تعهد آور مطابق با آخرین آگهی تغییرات ضروری است.

بند3. دلایل ابطال گواهی الکترونیکی: متقاضیان ابطال گواهی الکترونیکی، بنا به شرایط خود یکی از دلایل فوق را جهت ابطال گواهی مورد نظر انتخاب مینمایند.

بند4. مدارک لازم جهت ابطال گواهی الکترونیکی در این بند ذکر شده است. مدارک لازم جهت ابطال گواهی: تکمیل بودن فرم درخواست اصل و کپی هر دو روی کارت ملی اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکسدار زیر: * شناسنامه * گواهینامه * گذرنامه کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس (ممهور به مهر شرکت) کپی روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات (ممهور به مهر شرکت) تذکر: *- این مدارک باید جدا از مدارک صدور گواهی الکترونیکی آماده و به متصدی دفتر ثبت نام تحویل گردد.

/ 0 نظر / 164 بازدید