راهنمای نصب امضای دیجیتال

توضیح :در صورتیکه  گواهی شما با فایل زنجیره گواهی ورژنقبلی کار نکرد میتوانید فایل زنجیره گواهی ورژن جدید را نصب نمایید و بالعکس.

8: دریافت فایل PKI (*** لطفا این فایل  را حتما دریافت نموده و در سیستم خود نصب نمایید.

9: فرم درخواست گواهی امضاء الکترونیکی

10: راهنمای تکمیل فرم درخواست گواهی امضاء الکترونیکی

11: دستورالعمل گام به گام نصب و اجرای گواهی دیجیتال قابل استفاده در موارد مشابه از جمله سایت http://mocca.ir جهت استفاده در دفاتر اسناد رسمی برای صدور امضاء دیجیتال .

12: راهنمای توکن

13:  راهنمای خرید توکن

14: برای استفاده از گواهی دیجیتال مطالعه و نصب فایل های مربوطه ضروری می باشد. در غیر اینصورت امکان ادامه فعالیت با امضاء دیجیتال در سایت مقدور نمی باشد.

سایت http://mocca.ir 

سایت http://sabtaresh.tpo.ir/Help/TOKEN_HELP/LoginWithTokenHelp.htm

جهت نصب فایل مربوطه پیشنهاد میگردد.

/ 0 نظر / 344 بازدید